สินค้าทั้งหมด

บริษัท เวิลด์ อะโกรเทค จำกัด (Worldagro food) มีสินค้าหลากหลายประเภท ดังนี้

1. Food enhancer and food seasoning (วัตถุเสริมรสอาหาร และ ปรุงรสอาหาร) 

2. Seasoning sauce (ซอส),  Dry soup powder (ผงปรุงรส)

3. Phosphate compound (สารประกอบฟอสเฟต)

4. Hydrocolloids (ไฮโดรคอลลอยด์)

5. Flavours (กลิ่นรส)

6. Food coloring (สีผสมอาหาร)

7. Herb, spices, dried powder and extract (เครื่องเทศ, อบแห้ง และสารสกัด)

8. Starch (แป้ง)

9. Food additives (วัตถุเจือปนอาหาร)
 
Visitors: 20,942